Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden evenementen Vos Van Loon & Partners

Algemene voorwaarden binnen- en buitenlandse arrangementen (geldig vanaf januari 2011)

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle contracten voor de organisatie van een evenement of incentive reis door Vos Van Loon & Partners B.V.. De 1e contractant van het contract is de opdrachtgever, te weten een bedrijf, instelling of stichting. Deze partij wordt vertegenwoordigd door haar contactpersoon. De 2e contractant is Vos Van Loon & Partners B.V., gevestigd aan de Sumatrakade 1301, 1019 RM Amsterdam onder KvK nummer 34311421. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam.Vos Van Loon & Partners B.V. wordt vertegenwoordigd door één van haar vennoten. Er bestaat een contract tussen de opdrachtgever en Vos Van Loon & Partners op het moment dat beide partijen het contract ondertekend hebben. Op alle aanbiedingen, vereenkomsten, de uitvoering en alle daaruit voortvloeiende zaken tussen de opdrachtgever en Vos Van Loon & Partners is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechtbank te Amsterdam tenzij de kantonrechter bevoegd is. Vos Van Loon & Partners verplicht zich tot een maximale inzet om het evenement of de incentive reis van de opdrachtgever tot een succes te maken.

Algemene voorwaarden van derden

In voorkomende gevallen zijn, naast de algemene voorwaarden van Vos Van Loon & Partners, tevens de voorwaarden van onze toeleveranciers van toepassing. Indien de voorwaarden van onze toeleveranciers afwijken van de algemene voorwaarden van Vos Van Loon & Partners, wordt hiervan vooraf schriftelijk melding gemaakt.

1. Contactpersoon/opdrachtgever De contactpersoon is gevolmachtigd verbintenissen aan te gaan met Vos Van

Loon & Partners, namens de opdrachtgever. De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor Vos Van Loon & Partners in de organisatie van het evenement of de incentive reis. De contactpersoon kan als eerste aanspreekpunt een andere vertegenwoordiger van het bedrijf aanwijzen. De contactpersoon draagt namens de opdrachtgever zorg voor de tijdige naleving van de afspraken, die in het contract zijn vastgelegd.

2. De opdracht

De opdracht behelst de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Vos Van Loon & Partners, waarbij Vos Van Loon & Partners zich verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen en evenementen in de ruimste zin des woord.

Onder arrangement wordt verstaan het geheel van de werkzaamheden dat Vos Van Loon & Partners blijkens de overeenkomst, voor de opdrachtgever moet verrichten.

Tenzij anders vermeld, wordt onder prijs de pakketprijs verstaan. De pakketprijs is de prijs verschuldigd voor het arrangement als geheel. Indien geen pakket is aangeboden, wordt onder prijs verstaan het totaal van de in de overeenkomst gespecificeerde prijzen van de onderdelen, waaruit het arrangement is opgebouwd.

3. Contract en offerte

Alle offertes van Vos Van Loon & Partners, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij anders overeengekomen.

Indien Vos Van Loon & Partners, in verband met het aanbrengen van wijzingen in uitgebrachte offertes, extra werkzaamheden moet verrichten, dan heeft Vos Van Loon & Partners het recht deze werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Wijzigingen in de oorspronkelijke offerte, van welke aard ook, die door of namens de opdrachtgever aangebracht worden, die hogere kosten met zich meebrengen dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Indien een inspectiereis gemaakt wordt, berekent Vos Van Loon & Partners de netto kosten, zonder opslag, door aan de opdrachtgever. In geval van annulering dienen de begeleidingskosten voor de begeleidend projectmanager, vliegtickets, kamers etc. te worden voldaan.

Een offerte wordt altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid afgegeven.

De geldigheid van een afgegeven offerte is in de regel 2 weken, tenzij anders aangegeven. De opdrachtgever kan op basis van de offerte een boeking plaatsen. Op dat moment stelt Vos van Loon & Partners een contract op tussen de opdrachtgever en Vos Van Loon & Partners. Voordat het contract wordt opgesteld worden prijzen en beschikbaarheid gecontroleerd. In het contract wordt het definitieve programma beschreven. De prijsstelling in het contract kan afwijken van de prijzen die in de offerte worden genoemd. Het programma, de prijzen en de afspraken, die in het contract worden vermeld zijn ten allen tijden bindend voor beide partijen, typefouten of fouten in berekeningen daargelaten. Tussen partijen komt eerst een overeenkomst tot stand nadat het door Vos Van Loon & Partners opgestelde contract door de contactpersoon ondertekend terug is ontvangen.

Vos Van Loon & Partners heeft te allen tijden de vrijheid een boeking niet te accepteren en derhalve een offerte niet om te zetten in een contract.

4. De prijs

Tenzij anders vermeld, wordt onder prijs de pakketprijs verstaan in Euro’s en exclusief BTW. De pakketprijs is de prijs verschuldigd voor het arrangement als geheel. Indien geen pakket is aangeboden, wordt onder prijs verstaan het totaal van de in de overeenkomst gespecificeerde prijzen van de onderdelen, waaruit het arrangement is opgebouwd.

De prijs wordt vermeld in de opdrachtbevestiging, of indien dit niet mogelijk is, op een later tijdstip vastgesteld op basis van het in de overeenkomst, en eventuele latere tussen partijen gewisselde correspondentie, omschreven arrangement. Bij vaststelling van de prijs op een tijdstip na de opdrachtbevestiging wordt deze vaststelling schriftelijk vastgelegd.

5. Inclusief/ exclusief

In het contract worden de elementen vermeld die onderdeel uitmaken van het evenement of de incentive reis. Niet inbegrepen in de prijs is doorgaans: • Consumpties waaronder sterke dranken, rookwaar en snacks op locaties, mits anders schriftelijk overeengekomen; de kosten van het aantal genoten consumpties

worden achteraf in rekening gebracht, hierover wordt 5% administratiekosten geheven.

• Extra uitgaven (telefoon, roomservice, etc.) in hotels of andere accommodaties

• Extra vervoersbehoefte (taxi, bus, tram, metro), mits anders schriftelijk overeengekomen • Verzekeringen. Wij raden aan een evenementen verzekering, een reisverzekering en een annuleringsverzekering af te sluiten.

6. Wijzigingen in het arrangement

Indien Vos Van Loon & Partners tijdens de uitvoering van het arrangement op verzoek van de opdrachtgever wijzigingen in (onderdelen van) het arrangement aanbrengt, worden er, voor zover mogelijk, geen extra kosten in rekening gebracht.

De meerkosten die, in verband met dergelijke wijzigingen, worden gemaakt door (door Vos Van Loon & Partners ingeschakelde) derden die met de uitvoering van (een deel van) het arrangement belast zijn, worden echter doorberekend.

7. Aantal deelnemers

De opdrachtgever dient bij buitenlandse arrangementen het definitieve aantal deelnemers 8 weken voor vertrek aan Vos Van Loon & Partners mede te delen. Indien het definitieve aantal deelnemers verschilt van het in de opdrachtbevestiging genoemde aantal, wordt het tarief aangepast.

De opdrachtgever dient bij binnenlandse arrangementen uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van het arrangement het definitieve aantal deelnemers op te geven. Indien dit aantal afwijkt van het aantal genoemd in de opdrachtbevestiging, behoudt Vos Van Loon & Partners zich het recht voor de tarieven aan te passen.

Een geringer aantal definitieve deelnemers kan slechts dan tot verlaging van de prijs leiden, indien het feit dat er minder deelnemers zijn inderdaad kostendrukkend is.

De opdrachtgever is aan Vos Van Loon & Partners, ook in geval het arrangement geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, wegens organisatie kosten een bedrag van tenminste 15% van de prijs verschuldigd. Dit komt bovenop de geldende annuleringskosten (zie artikel 11).

8. Vervoer

Per arrangement verstrekt Vos Van Loon & Partners de condities van de luchtvaartmaatschappij.

9. Betaling

Voor incentive reizen geldt:

Bij boeking langer dan 60 dagen voor vertrek: - Aanbetalen bij boeking: 70% van het opgegeven totaal budget in het contract.

Indien leveranciers bij reservering een hogere betaling verlangen, zal dit aan opdrachtgever worden doorberekend en zal de factuur van Vos Van Loon & Partners hierop worden aangepast.

- De restant betaling moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan zijn en minimaal 60 dagen voor vertrek.

Bij boeking binnen 60 dagen voor vertrek:

De betaling dient in zijn geheel voldaan zijn binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur.

Betaling Vos Van Loon fee: • Uiterlijk vier maanden voor de datum waarop het arrangement aanvangt, dient 50% van het tarief aan Vos Van Loon & Partners te zijn voldaan.

• Uiterlijk twee maanden voor de datum waarop het arrangement aanvangt, dient 100% van het tarief aan Vos Van Loon & Partners te zijn voldaan.

• Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden door middel van storting of overmaking op een door Vos Van Loon & Partners aangewezen bank- of girorekening.

• Na afloop van het arrangement stuurt Vos Van Loon & Partners, indien van toepassing aan de opdrachtgever, een eindfactuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Deze eindfactuur is gebaseerd op de valutakoers(en), geldend op het moment van betalingen van de eindfactuur. Deze valutakoers(en) kan afwijken van die waarvan in de opdrachtbevestiging werd uitgegaan.

• Indien tijdens de uitvoering van het arrangement onvoorziene uitgaven noodzakelijk zijn, zullen deze, behoudens noodgevallen, slechts worden gedaan na overleg met de opdrachtgever. Deze uitgaven voldoet de opdrachtgever ter plaatse, of op een later tijdstip na ontvangst van een factuur.

Voor evenementen geldt: • Bij boeking: 50% aanbetalen van totaal budget in contract bij boeking. • De restant betaling moet binnen 14 dagen na ontvangst van de eindfactuur voldaan zijn.

Betalingsverzuim

Bij overschrijding van enige betalingstermijn als bedoeld in artikel 9 is de opdrachtgever in verzuim, en behoudt Vos Van Loon & Partners zich het recht om een rente betaling te vragen aan de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag over de periode vanaf het verstrijken van de vervaldatum, te weten 6% per maand over de eerste maand waarin de betaling uit blijft en 6% per maand over de volgende maanden,

zulks tot aan de dag der algehele voldoening.

Dit verzuim geeft Vos Van Loon & Partners, zonder dat nadere in gebreke stelling vereist is, het recht het contract als geannuleerd te beschouwen, zonder enige aansprakelijkheid zijdens Vos Van Loon & Partners. Bij annulering geldt hetgeen hierna onder artikel 11 is opgenomen. Naast de rente is de opdrachtgever bij het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting ook een bedrag van 50 euro verschuldigd aan Vos Van Loon & Partners voor administratiekosten. De opdrachtgever is bij niet-tijdige betaling tevens buiten gerechtelijke incassokosten verschuldigd in de hoogte van 15% van het verschuldigde bedrag subsidiair hetgeen het rapport voorwerk toestaat. Het bovenstaande geldt ook bij de verschuldigdheid bij de annuleringskosten als hierna genoemd.

10. Reisdocumenten, inentingen en verzekeringen

De deelnemers dienen in het bezit te zijn van geldige reis- en grensdocumenten, paspoort langer dan ½ jaar geldig en visa, indien het een reis naar het buitenland betreft en voorzien te zijn van een reisverzekering en de vereiste inentingen. Voor inentingen dienen alle deelnemers met hun eigen huisarts en GG & GD contact op te nemen. Vos Van Loon & Partners is niet aansprakelijk indien blijkt dat aan deze vereisten niet is voldaan.

Indien de opdrachtgever dit wenst, kan Vos Van Loon & Partners voor (een deel van) alle deelnemers een reisverzekering afsluiten. De afwikkeling van een eventuele schadeclaim dient steeds rechtstreeks met de verzekeraar te geschieden.

Indien de opdrachtgever dit wenst, kan Vos Van Loon & Partners voor de reis een annuleringsverzekering afsluiten. De afwikkeling van een eventuele schadeclaim dient steeds rechtstreeks met de verzekeraar te geschieden. Restitutie van (een deel van) de reissom zal via Vos Van Loon & Partners geschieden.

Indien de opdrachtgever dit wenst kan Vos Van Loon & Partners voor een evenement een evenementenverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt het annuleren of niet doorgaan van het evenement door oorzaken zoals omschreven in de voorwaarden van de verzekeringgever. Deze voorwaarden worden op aanvraag verstrekt.

De deelnemers die reizen naar de U.S.A. en/of Canada dienen daarenboven een reisverzekering alsmede een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren met een verzekerd bedrag van tenminste € 500.000,- per gebeurtenis te hebben afgesloten.

11. Annulering

In het contract is een afspraak opgenomen voor annulering van individuele deelnemers. Bij annulering van het evenement of de incentive reis zijn de annuleringskosten als volgt:

- annulering langer dan 4 maanden voor vertrek:

35% van het tarief als vastgesteld volgens artikel 4

- annulering vanaf 4 maanden tot 2 maanden voor vertrek:

50% van het tarief als vastgesteld volgens artikel 4

- annulering vanaf 2 maanden tot 14 dagen voor vertrek:

75% van het tarief als vastgesteld volgens artikel 4

- annulering vanaf 14 dagen voor vertrek:

100% van het tarief als vastgesteld volgens artikel 4

• In geval van annulering dienen tevens de in artikel 3 bedoelde begeleidingskosten voor de begeleidend projectmanager, tickets, kamers etc. te worden voldaan.

• Bij een gedeeltelijke annulering heeft Vos Van Loon & Partners het recht, met terzijdestelling van de onder artikel 11 omschreven annuleringsregeling en ongeacht het tijdstip van annulering, de kosten en schade die de door haar ingeschakelde derden door de gedeeltelijke annulering lijden en andere werkelijke schade en kosten, volledig aan de

opdrachtgever in rekening te brengen. Onder een gedeeltelijke annulering wordt verstaan ieder verlaging van het aantal deelnemers in vergelijking met het aantal genoemd in de opdrachtbevestiging.

• Zoals in artikel 10 kan Vos Van Loon & Partners voor de opdrachtgever een annuleringsverzekering afsluiten. Uiteraard geldt een uitbetaling door de verzekeringsmaatschappij indien de opdrachtgever aan de voorwaarden voldoet. Bovenstaande regeling wordt ook gehanteerd in het geval er in het contract geen afspraak is opgenomen voor annulering van individuele deelnemers.

Annuleringen kunnen telefonisch doorgegeven worden op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.30 uur op telefoonnummer 020-4197171. Een annulering moet altijd binnen 3 werkdagen schriftelijk bevestigd worden. Vos Van Loon & Partners raadt opdrachtgevers aan een annuleringsverzekering en/of een reisverzekering of een evenementenverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen kunnen bij Vos Van Loon & Partners worden afgesloten.

12. Eigen risico
Deelname aan een evenement of incentive reis is voor eigen risico van de deelnemers. Deelname aan activiteiten is voor eigen risico. Vos Van Loon & Partners is niet aansprakelijk voor verlies van welke aard dan ook, noch voor persoonlijk letsel of overlijden van deelnemers. Vos Van Loon & Partners raadt opdrachtgevers van en deelnemers aan een evenement aan een verzekering af te sluiten. Vos Van Loon & Partners wil benadrukken dat het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever is om de deelnemers in te lichten over het eigen risico bij deelname aan een evenement of incentive reis.

13. Verantwoordelijkheid

Vos Van Loon & Partners Vos Van Loon & Partners is verantwoordelijk voor: • Een juiste en correcte organisatie van de onderdelen van het evenement of de incentive reis zoals omschreven in het contract • Begeleiding tijdens het evenement door manager van Vos Van Loon & Partners, over begeleiding van incentive reizen worden afspraken vastgelegd in het contract • Uitvoering van het evenement of de incentive reis volgens het draaiboek dat vermeld staat in het contract. Vos Van Loon & Partners is niet verantwoordelijk voor: • Het (commerciële) succes van een door Vos Van Loon & Partners georganiseerde evenement. In het geval dat aan een evenement commerciële doelen worden verbonden door de opdrachtgever is Vos Van Loon & Partners op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet realiseren van deze doelen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. Vos Van Loon & Partners is met name niet aansprakelijk voor de opkomst tijdens een evenement. Vos Van Loon & Partners neemt ter zake de organisatie van evenementen nadrukkelijk een inspanningsverplichting op zich en geen resultaatsverplichting.

14. Voorbehoud

Vos Van Loon & Partners houdt zich het recht voor om locaties of activiteiten die vermeld staan in het contract te wijzigen op het moment dat blijkt dat een leverancier zijn afspraken met Vos Van Loon & Partners niet kan nakomen. Er zal in dit geval een alternatief worden aangeboden dat minimaal gelijkwaardig is. Additionele kosten voor locatiehuur, eten, drank en/of activiteiten zijn in dit geval voor rekening van Vos Van Loon & Partners. Overige additionele kosten (mailings, parkeer- of vervoerskosten, etc.) kunnen niet op Vos Van Loon & Partners verhaald worden.

15. Verantwoordelijkheid opdrachtgever

De volgende zaken zijn voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever: • De juistheid en correctheid van persoonsgegevens en overige gegevens die aan Vos Van Loon & Partners verstrekt worden; • Tijdige aanwezigheid bij de luchthaven (minimaal 2 uur voor vertrek inchecken) en bij start van (onderdelen van) het evenement of de incentive reis. Claims die voortvloeien uit het missen van vluchten of de start van (onderdelen van) het programma worden niet in behandeling genomen • Afsluiten van verzekeringen. Vos Van Loon & Partners raadt aan een reisverzekering of een evenementen verzekering af te sluiten voor de totale duur van het evenement en om een annuleringsverzekering af te sluiten • Indien het een reis naar het buitenland betreft: geldige reis- en grensdocumenten (paspoort langer dan ½ jaar geldig); • Indien nodig, een gezondheidsverklaring en inentingen. Indien dit noodzakelijk is, zal Vos Van Loon & Partners dit tijdig meedelen. • Indien nodig, een creditcard meenemen. Op sommige plaatsen is dit een vereiste om bijvoorbeeld een auto te kunnen huren. Als dit inderdaad nodig is, zal Vos Van Loon & Partners dit tijdig meedelen. • Goed gedrag van alle deelnemers aan het evenement of de incentive reis. Vos Van Loon & Partners draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor het gedrag van de deelnemers aan het evenement. Indien er door een deelnemer of deelnemers niet toelaatbaar gedrag wordt vertoond, waardoor het evenement of de incentive reis niet kan plaatsvinden zoals gereserveerd, verliest de opdrachtgever het recht op enige reclamaties.

16. Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

• Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Vos Van Loon & Partners en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar

rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn onder andere werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Vos Van Loon & Partners, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen en wanprestatie van derden van wiens diensten Vos Van Loon & Partners gebruik maakt.

• Indien de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft Vos Van Loon & Partners het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.

• Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen Vos Van Loon & Partners en de opdrachtgever een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

17. Opschorting

Vos Van Loon & Partners heeft het recht de uitvoering van het arrangement, daaronder begrepen de voorbereidende werkzaamheden, op te schorten als de opdrachtgever:

- in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom krijgt gelegd

- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld

- enige uit kracht der Wet of deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt

- overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;

Vos Van Loon & Partners heeft door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en enig bedrag

verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Vos Van Loon & Partners verrichte leveringen terstond en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Vos Van Loon & Partners op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

18. Aansprakelijkheid

• De aansprakelijkheid voor schade waartegen de opdrachtgever of de deelnemer is verzekerd alsmede aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt uitgesloten.

• Vos Van Loon & Partners is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel of derden, waarbij wordt afgeweken van de in deze voorwaarden vermelde condities, tenzij deze schriftelijk door Vos Van Loon & Partners worden bevestigd.

• Indien Vos Van Loon & Partners toerekenbaar tekort schiet en de deelnemers daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Vos Van Loon & Partners beperkt maximaal 25% van de gefactureerde diensten.

• Indien de opdrachtgever of deelnemer(s) de aanwijzingen van Vos Van Loon & Partners, of van door haar bij de uitvoering van het arrangement ingeschakelde derden, niet opvolgt, is Vos Van Loon & Partners niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.

• Ieder aansprakelijkheid van Vos Van Loon & Partners, van welke aard en uit welke hoofde dan ook, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na het einde van het arrangement Vos Van Loon & Partners schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

19. Klachtenafhandeling

Klachten moeten tijdens de uitvoering van het evenement of de incentive reis gemeld worden bij de begeleider van Vos Van Loon & Partners die het evenement of de incentive reis coördineert. Indien dit niet mogelijk is, moet de klacht gemeld worden bij de betreffende hotelier, locatiehouder of activiteiten organisator. Daarnaast moet de klacht binnen 30 dagen na afloop van het evenement of de incentive reis schriftelijk bij Vos Van Loon & Partners gemeld worden. Vos Van Loon & Partners geeft binnen 14 dagen een reactie. Indien een klacht gegrond is, dit naar beoordeling van Vos Van Loon & Partners, zullen partijen met elkaar in overleg treden om op een minnelijke wijze tot een oplossing te komen. In geval van een geschil tussen opdrachtgever en Vos Van Loon & Partners is het Nederlands recht van toepassing. Indien er door een of meerdere deelnemers niet toelaatbaar gedrag wordt vertoond, waardoor het evenement of incentive reis dan wel onderdelen hiervan niet kunnen plaatsvinden, verliest de opdrachtgever het recht op enige teruggaaf van een deel of delen van het budget.

20. Disclaimer

Vos Van Loon & Partners behandelt alle verstrekte persoonsgegevens van deelnemers aan het evenement of de incentive reis met uiterste zorgvuldigheid. Hierop is de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Vos Van Loon & Partners geeft persoonsgegevens niet door aan derden. Uitzondering hierop is de uitwisseling van persoonsgegevens ten behoeve van de boeking van vervoer, accommodatie, activiteiten, verzekeringen etc. Na afloop van het evenement of de incentive reis zal Vos Van Loon & Partners op geen enkele wijze gebruik maken van de verstrekte persoonsgegevens van de deelnemers.

Vos Van Loon & Partners B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34311421. Het BTW nummer is NL8198.82.811.B01

DISCLAIMER

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en/of gebruiker zich akkoord met deze ‘disclaimer’ en de daarin genoemde voorwaarden.

Rechten
Bezoekers en/of gebruikers van deze internetsite van Vos Van Loon & Partners B.V. kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze internetsite aangeboden informatie.

Vos Van Loon & Partners BV behoudt zicht het recht voor dit privacy statement te wijzigen.

Datum laatste wijziging: 7 januari 2009.

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en/of gebruiker zich akkoord met dit ‘privacy statement’ en de daarin genoemde voorwaarden.Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid

Vos Van Loon & Partners besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Vos Van Loon & Partners is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren. . Bepaalde hyperlinks op deze internetsite brengen de bezoeker respectievelijk de gebruiker naar sites van derden, waarbij Vos Van Loon & Partners B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de aldaar aangeboden informatie.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website alsmede de inhoud van deze website (‘de Informatie’) is het intellectuele eigendom van Vos Van Loon & Partners B.V. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van Vos Van Loon & Partners B.V. vereist.

Veranderingen site/aanbod
Vos Van Loon & Partners behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website.

Wijzigingen disclaimer statement

Vos Van Loon & Partners B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit disclaimer statement. Het verdient aanbeveling om dit disclaimer statement geregeld te raadplegen.

Vos Van Loon & Partners B.V. 2009